நன்கொடை

தங்கள் அளிக்கவிருக்கும் நன்கொடையானது சிறிதளவாயினும் அதனை பெரிதெனக் கொள்வோம்… தங்களின் நிதியுதவி நம் செய்யவிருக்கும் பல்வேறு பணிகளுக்கு உகந்ததாய் அமையும்…

உதவும் எண்ணம் அனைவருக்கும் உண்டு. ஆனால் எவ்வழியில் என்பது கேள்விக்குள்ளாகிறது. தாங்கள் அளிக்கும் 50 ரூபாயோ அல்லது 100 ரூபாயோ தங்களின் உதவும் எண்ணத்திற்கு சிறந்த வடிகாலாய் அமையும்…

வங்கி விவரங்கள்

P.Valavan

UCO bank  Anna Nagar West

Ac.No.  21000110018613

IFSC : UCBA0002100

—————-

P.Valavan

TMB, Ambur Branch

Ac.No. 342100050302250

IFSC : TMBL0000342

Online Payment

https://www.instamojo.com/@valavanpublications